Op 3 juni 2016 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de lancering van het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie. Dit kenniscentrum zal voor de periode 2016 – 2020 instaan voor de verdere uitbouw van beleidsrelevant onderzoek gericht op cultuur- alsook op mediaparticipatie. Daarnaast zal het kenniscentrum een nieuwe participatiesurvey voorbereiden en coördineren die het geheel van Cultuur, Jeugd en Media overschouwt.  

De onderzoeksactiviteiten van het Kenniscentrum kunnen onderverdeeld worden in 5 onderzoeksdomeinen:

  1. Participatiesurvey (alle onderzoeksteams; coördinatie en methodologie: UGent-Sociologie)
  2. Kunsten en erfgoed (educatie, beleving en participatie) (UGent-Sociologie)
  3. Sociaal-cultureel werk en kansengroepen (VUB-TOR)
  4. Lokaal cultureel beleid (VUB-TOR)
  5. Media- en digitale participatie (VUB-SMIT)

Het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie wordt gevormd door een consortium van:

  • Universiteit Gent, die als initiator optreedt,
  • Vakgroep Sociologie - CuDOS
  • Vrije Universiteit Brussel,
  • Vakgroep Sociologie - TOR
  • Vakgroep Communicatiewetenschappen - SMIT

 

Promotor-coördinator

Promotoren

Coördinatie

Onderzoekers

 

Promotor-coördinator

 

Prof. dr. John Lievens
Vakgroep Sociologie - Onderzoeksgroep CuDOS
Universiteit Gent

Tel.: +32-9-264 83 48
Mail: John.Lievens@UGent.be 

Promotor:
Centrale steunpuntcoördinatie
Onderzoekslijn: Kunsten en erfgoed (participatie, beleving en educatie)
Onderzoekslijn: Methodologie Participatiesurvey

John Lievens is hoofddocent in de Vakgroep Sociologie aan de Universiteit Gent, waar hij verschillende statistiekvakken en demografie doceert. Hij is er verbonden aan de onderzoeksgroep CuDOS. Zijn onderzoeksthema's betreffen cultuur- en kunstenparticipatie, cultuurbeleving, leefstijlen, sociaal-wetenschappelijke methodologie, seksuele gezondheid, en partnerkeuze in etnisch-culturele minderheden. Sinds 2001 is hij als coördinator betrokken bij de opeenvolgende steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek naar cultuur. In dat kader was hij ook coördinator van de cultuurparticipatiesurvey 2003-2004 en de participatiesurvey 2009.

 

Promotoren

 

Prof. dr. Hans Waege
Vakgroep Sociologie - Onderzoeksgroep CuDOS
Universiteit Gent

Promotor:
Onderzoekslijn: Kunsten en erfgoed (participatie, beleving en educatie)
Onderzoekslijn: Methodologie Participatiesurvey

 

Prof. dr. Bram Spruyt
Vakgroep Sociologie - Onderzoeksgroep TOR
Vrije Universiteit Brussel

Tel.: +32-2-614 81 46
Mail: Bram.Spruyt@vub.be

Onderzoekslijn: Sociaal-cultureel werk en kansengroepen

Bram Spruyt is docent aan de Vrije Universiteit Brussel en lid van de Onderzoeksgroep TOR. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses situeren zich op het vlak van cultuurparticipatie, onderwijssociologie en sociale ongelijkheid in het algemeen. Binnen het huidige steunpunt doet hij onderzoek naar de participatie van kansengroepen.

 

 Bram Spruyt

Prof. dr. Ignace Glorieux
Vakgroep Sociologie - Onderzoeksgroep TOR
Vrije Universiteit Brussel

Tel.: +32-2-614 81 55
Mail: Ignace.Glorieux@vub.be

Onderzoekslijn: Lokaal cultureel beleid / Participatie en tijdsbestedingspatronen

Ignace Glorieux is gewoon hoogleraar Sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en lid van de onderzoeksgroep TOR. Zijn onderzoek situeert zich vooral op het domein van tijdsbesteding en tijdsordening, schoolloopbanen en de transitie van school naar werk en cultuurparticipatie.

Ignace Glorieux is president van de International Association for Time Use Research (IATUR), en verder onder meer lid van de expertgroep die het European Time Use Research Program van EUROSTAT superviseert, van de Time Use Expert Group van de United Nations Statistical Division (UNSD) en van de Time Use Data for Health and Well Being van de University of Maryland.

 

 Ignace Glorieux

† Prof. dr. Caroline Pauwels
Vakgroep Communicatiewetenschappen/ VUB Onderzoeksgroep Iminds/SMIT
Vrije Universiteit Brussel

onderzoekslijn: Media- en digitale participatie

 

 

Prof. dr. Ike Picone
Vakgroep Communicatiewetenschappen/ VUB Onderzoeksgroep Iminds/SMIT
Vrije Universiteit Brussel

Tel.: +32-2-609 82 50
Mail: Ike.Picone@vub.be 

Onderzoekslijn: Media- en digitale participatie

Ike Picone is docent Media en Journalistieke Studies aan de Vakgroep Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en Senior Researcher verbonden aan de onderzoeksgroep IMEC-SMIT. Hij is eveneens lid van de Raad voor Journalistiek.

Hij beschikt over een uitgebreide expertise in het domein van digitale disruptie in de mediasector, meer bepaald inzake journalistiek en nieuwsmedia. De hoofdthema’s in zijn werk zijn gebruikersdeelname aan online nieuws, in het bijzonder praktijken van nieuws- en informatiegebruik, de relatie tussen publiek en journalisten en de rol van nieuwe media in de opkomst van deliberatieve publieke sferen. Centraal ligt het begrijpen van hoe mensen deelnemen aan media als een sociale praktijk, en welke motivaties en drempels een rol spelen in het vormgeven van deze praktijk. 

 Ike Picone

 

Coördinatie

 

dr. Jessy Siongers
Vakgroep Sociologie - Onderzoeksgroep CuDOS
Universiteit Gent

Tel.: +32-471-96 08 69
Mail: Jessy.Siongers@UGent.be

Centrale steunpuntcoördinatie
Onderzoekslijn: Kunsten en erfgoed (participatie, beleving en educatie)
Onderzoekslijn: Sociaal-cultureel werk en kansengroepen
Onderzoekslijn: Methodologie Participatiesurvey

Jessy Siongers is sinds 1 oktober 2012 verbonden aan het Steunpunt Cultuur als coördinator. Zij studeerde Sociologie en Culturele Studies aan de KU Leuven. Zij startte haar onderzoeksloopbaan bij de onderzoeksgroep TOR - Vakgroep Sociologie aan de VUB in 1996, waar zij promoveerde met het proefschrift 'Van generatie op generatie'. Een cultuursociologische benadering van de gelijkenissen in houdingen en smaken tussen ouders en hun adolescente kinderen'. In het verleden situeerden haar onderzoeksactiviteiten zich voornamelijk binnen de cultuur, jeugd- en onderwijssociologie. Zij verrichtte in dit kader onder meer onderzoek naar jongeren en waarden, jongeren en culturele preferenties, de relatie tussen culturele preferenties en attitudes, amateurkunstbeoefening, vakoverschrijdend werken op school en het lerarenberoep.

 

 Jessy Siongers

Onderzoekers

 

Mathijs De Baere
Vakgroep Sociologie - Onderzoeksgroep CuDOS
Universiteit Gent

Tel.: +32-9-264 83 44
Mail: Mathijs.Debaere@UGent.be  

Onderzoekslijn: Kunsten en erfgoed (participatie, beleving en educatie)

Mathijs De Baere is sinds 1 januari 2017 verbonden aan het Kenniscentrum Cultuur en Mediaparticipatie. Hij studeerde Sociologie en Gezondheidsvoorlichting en -Bevordering aan de UGent. Binnen deze  opleidingen specialiseerde hij zich in politieke en economische elites, en schadebeperking bij middelengebruik. Hierbij verdiepte hij zich onder andere in de methodes van sociale netwerkanalyse en kwalitatieve data-analyse op basis van diepte-interviews. Binnen het Kenniscentrum Cultuur en Mediaparticipatie bestudeert hij de participatie aan kunsten en erfgoed.

 

 Mathijs De Baere

Petrus te Braak
Vakgroep Sociologie - Onderzoeksgroep TOR
Vrije Universiteit Brussel

Tel.: +32-2-614 81 47
Mail: petrus.te.braak@vub.be 

Onderzoekslijn: Lokaal cultureel beleid / Participatie en tijdsbestedingspatronen

Petrus is onderzoeker bij het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie en is sinds augustus 2012 verbonden aan de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel. Hij studeerde Sociologie aan de VUB en hij heeft tevens een Bachelordiploma in Hotelmanagement. Petrus coördineerde verschillende surveys, waaronder studies over toekomstperspectieven van jongvolwassenen voor de Stichting P&V, de toekomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering voor het RIZIV, de toekomst van de ouderenzorg voor het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en de stadsvlucht van Brusselaars voor Innoviris. Momenteel rondt hij een doctoraat af over meetfouten in online tijdsbudgetonderzoeken. Binnen het Kenniscentrum bestudeert hij lokale cultuurparticipatie, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en tijdsdruk. 

 

 

dr. Ruben Vandenplas
Vakgroep Communicatiewetenschappen - Onderzoeksgroep SMIT
Vrije Universiteit Brussel

Tel.: 
Mail: Ruben.Vandenplas@vub.be 

Onderzoekslijn: Media- en digitale participatie

Ruben Vandenplas is sinds 1 januari 2017 verbonden aan het Kenniscentrum Cultuur & Mediaparticipatie. Hij studeerde in 2015 af als Master in de Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Gedurende zijn studies bestudeerde hij onder andere vraagstukken aangaande de representatie van games en gamers in de dagbladpers, de genderproblematiek binnen het medium gaming, en de toepassing van parasociale interactie op videogames. Binnen het kenniscentrum bestudeert hij media- en digitale participatie.

 Ruben Vandenplas

 

dr. Theun Pieter van Tienoven
Vakgroep Sociologie - Onderzoeksgroep TOR
Vrije Universiteit Brussel

Tel.: +32-2-614 81 19
Mail: theun-pieter.van.tienoven@vub.be 

Onderzoekslijn: Lokaal cultureel beleid / Participatie en tijdsbestedingspatronen

Theun is onderzoeker voor het Kenniscentrum cultuur- en mediaparticipatie verbonden aan de TOR Onderzoeksgroep aan de VUB sinds februari 2008. Hij studeerde af als Master in de Vrijetijdswetenschappen aan de Tilburg University met een minor in de Organisatiewetenschappen. Hij promoveerde tot doctor in de Sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel op onderzoek over het dagelijks leven. Binnen het Kenniscentrum houdt hij zich bezig met (de tijd-ruimtelijke aspecten van) lokale cultuurparticipatie en bibliotheekbezoek