De Vlaamse overheid wil zich voor het voeren van haar beleids- en beheerscyclus ondersteund weten van cijfermateriaal over het gedrag en de attitudes van de Vlamingen. Hiervoor is betrouwbaar cijfermateriaal onontbeerlijk over de graad van participatie, in zo fijn mogelijk detail en met oog voor diverse vormen van deelname. Het onderzoek moet de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse regering steunen in deze domeinen door het verstrekken van antwoorden op belangrijke vragen met betrekking tot de toestand van de participatie, belemmeringen voor deelname, modes en contexten van participatie, de mate van overlap in deelname aan deze domeinen en participatie beïnvloedende mechanismen. De survey moet bovendien de mogelijkheid bieden om trends in participatie te onthullen door vergelijking met de vorige participatiesurveys.

Om aan deze vragen tegemoet te komen, wordt vijfjaarlijks een grootschalige participatiesurvey georganiseerd, waarbij een gestandaardiseerde vragenlijst wordt voorgelegd aan een representatieve steekproef van de Vlaamse bevolking. In 2019 zal het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie samen met het Jeugdonderzoeksplatform een nieuwe participatiesurvey realiseren. Het Kenniscentrum zal instaan voor de algemene methodologie, de coördinatie van het vragenlijstontwerp en de verzameling van gegevens. Alles zal daarbij nauwgezet opgevolgd worden vanuit de centrale methodologische onderzoekscel aan de Universiteit Gent - Vakgroep Sociologie. De algemene methodologie voor het nieuwe participatieonderzoek bouwt verder op de eerdere participatiesurveys: Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004 (Steunpunt 're-creatief Vlaanderen'),  Participatie in Vlaanderen 2009 (Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport ) en 2014 (Steunpunten Cultuur, Steunpunt Media, Steunpunt Sport en Jeugdonderzoeksplatform). Dit maakt ook vergelijkingen in de tijd mogelijk.

Ondertussen blijven wij de bestaande participatiesurveys verder analyseren. Daarbij focussen we vanuit het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie op vier participatiedomeinen:

  1. Kunsten en erfgoed
  2. Verenigingsleven
  3. Lokale cultuurparticipatie: Cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken
  4. Media- en digitale participatie

Tevens zullen de onderzoeksinstellingen samenwerken aan een transversale onderzoekslijn waarin naar de samenhang tussen deze vier verschillende participatiedomeinen en de algemene vrijetijdsbesteding zal worden gekeken.

Op de website www.participatiesurvey.be kan u nog meer informatie vinden over de vorige Participatiesurveys. Op deze site vindt u onder meer presentaties van de surveys in 2009 en 2014, de integrale versies van de participatiesurvey-boeken van 2009 en handige webtools die u toelaten zelf cijfermateriaal uit de dataset te genereren. De webtools bevatten de antwoorden op een ruime selectie van vragen uit de surveys van 2009 en 2014 en een selectie van trendgegevens uit de surveys van 2004, 2009 en 2014.

Contactpersoon: Jessy.Siongers@UGent.be