In zijn beleidsnota 2014-2019 gaf minister Gatz al aan dat hij voor cultuureducatie een belangrijke rol weggelegd ziet om binnen een superdiverse samenleving ervoor te zorgen dat iedereen kansen krijgt en uitgedaagd wordt om levenslang en levensbreed te participeren aan cultuur. De sociale ongelijkheid die men waarneemt op tal van domeinen in onze samenleving weerspiegelt zich immers ook in de deelname aan cultuur. Er is nog steeds een participatiedeficit van bepaalde groepen (etnische minderheidsgroepen, laaggeschoolden, minder welstellenden, …) op het vlak van participatie. Onderzoek leert dat cultuureducatie hier een belangrijke rol kan vervullen en beleidsmatig wordt dan ook heel wat geïnvesteerd in cultuureducatie. De kennis over het bereik en de impact van cultuureducatie voor kansengroepen is op dit moment nog beperkt.  

In 2013 organiseerde het Steunpunt cultuur een grootschalig onderzoek over kunst- en cultuureducatie. In deze dataverzameling werd zowel aandacht geschonken aan formele, gestructureerde vormen van kunsteducatie als aan meer informele vormen van cultureel leren, en dit zowel op school als buiten de school. Tijdens de duurtijd van het Steunpunt cultuur werd op basis van deze data reeds een veldtekening gemaakt van de kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen, alsook van de bredere cultuurparticipatie van jongeren. Tevens werd gekeken naar de link tussen beiden en werd gekeken naar de rol die ouders en leerkrachten op dit vlak vervullen. Daarnaast werden ook reeds eerste analyses uitgevoerd naar de deelname van etnische minderheidsgroepen aan cultuur en cultuureducatie. In het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie willen we deze databank nog verder benutten voor analyses naar de rol van cultuureducatie voor kansengroepen (jongeren uit minder welstellende omgevingen, jongeren uit gezinnen met lager opgeleide ouders, jongeren van vreemde origine, …). Hierbij zal ook ruim aandacht besteed worden aan thema’s als:

  • de invloed van het cultureel klimaat op school
  • het culturele profiel van de leerkracht en de leerkracht als stimulerende factor
  • de mate waarin (buiten)schoolse cultuureducatie effecten van het thuismilieu versterkt dan wel medieert
  • de rol van cultuureducatieve aanbieders en de omkadering van het aanbod
  • de link tussen cultuureducatie en aspecten als schools welbevinden en presteren
  • de relatie tussen schoolse en buitenschoolse cultuureducatie, zowel in het formele als het minder formele circuit